Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Соопштение за запишување на примените кандидати од ВТОРИОТ уписен рок, пријавени за упис на прв циклус студии во учебната 2022/2023 година

Објавено на: 23 септември 2022

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во ВТОРИОТ уписен рок во учебната 2022/2023 година, ќе се врши на 26-ти септември, 2022 година, со физичко доставување на документите.

Потребни документи:

  • индекс и студентска легитимација(уредно пополнети со целосни лични податоци);
  • три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
  • образец за запишување на зимски семестар;
  • образецза потребите на Завод за статистика - ШВ.20;
  • Потврда за уплатена прва рата школарина - 6.150,оо денари (100 евра), за студентите примени во државна квота или 12.300,оо денари (200 евра), за студентите примени со кофинансирање на студиите;
  • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
  • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
  • Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;
  • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на следнава жиро сметка

Жиро сметките за уплата се прикачени во прилог на ова соопштение.