Објавено на: 07 септември 2019

Потребни документи за запишување на примените кандидати од првиот уписен рок, во учебната 2019/2020 година

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во првиот уписен рок во учебната 2019/2020 година, ќе се врши на 11-ти септември, 2019 година.

 Потребни документи:

 • Индекс и студентска легитимација (уредно пополнети со целосни податоци);
 • Образец за запишување на зимски семестар;
 • Образец за потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Изјава за увид во студентско досие (ќе ја добиете во одделението за студентски прашања);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина: 6150,оо денари (100 евра), за студентите примени во државна квота или 12.300,оо денари (200 евра), за студентите примени со кофинансирање на студиите;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
 • Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на следнава жиро сметка

-       цел на дознака:ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност

-       жиро сметка: 100000000063095

-       депонент: НБРМ

-       сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18

-       приходна шифра 723012, програма 41.

 

Во прилог на ова соопштение може да ги погледните и жиро сметките за уплата на сите трошоци.

 

 

Уплатници за упис.docx ИКСА на УКИМ - ФМУ.docx

Објавено на: 19 август 2019

„Отворен ден 2019“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Се известуваат сите заинтересирани кандидати дека на 22.8.2019 година (четврток), ќе се одржи манифестацијата „Отворен ден 2019“ во организација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во рамки на манифестацијата ќе бидат презентирани студиските програми од прв, втор и трет циклус студии на сите единици на УКИМ, вклучувајќи го и Факултетот за музичка уметност – Скопје и заинтересираните кандидати ќе имаат можност да добијат конкретни информации за запишувањето, студирањето и начинот на студирање на единиците на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Настанот ќе се одржи на плоштадот „Македонија“, со почеток од 18 до 22 часот.

Целата манифестација ќе може да се следи и на социјалните мрежи.


Објавено на: 17 јули 2019

Пријавување на испити во есенскиот испитен рок

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЕСЕНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА(СЕПТЕМВРИ 2019), ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 20.8. - 23.8.2019 ГОДИНА.

 Потребни документи:       

 • Индекс;
 • Пријави за испити  (студентите може да ги пријават само испитите за кои добиле потпис од предметниот професор).

 

НАПОМЕНА:

Студентите имаат обврска пред доставувањето на пријавите, испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и во електронскиот студентски сервис IKNOW.

 

Во прилог може да ја погледнете есенската испитна сесија (со последен датум на ажурирање 19.7.2019). 

Есенска испитна сесија 2019.pdf

Објавено на: 17 јули 2019

Упис на студенти на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност-Скопје во учебната 2019/2020

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2019/2020

 

 • ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ НА 29-ти И 30-ти АВГУСТ 2019 ГОДИНА
 • ПОЛАГАЊЕТО НА ПРИЕМНИТЕ ИСПИТИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 2-ри ДО 6-ти СЕПТЕМВРИ 2019 (РАСПОРЕДОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМНИ ИСПИТИ Е ОБЈАВЕН ВО ПРИЛОГ)
 • РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕНО НА 10-ти СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА
 • ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 11-ти СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

 

Сите останати информации околу потребната документација може да ги погледнете во прилог на ова соопштение.  Во прилог:

 • Соопштение за потребните документи за пријавување на заинтересираните кандидати
 • Жиро сметка за уплата на надомест за приемни испити
 • Конкурс за запишување на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година
 • Распоред за полагање на приемни испити
 • Упатство за полагање на приемните испити

 

Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии во учебната 2019-2020.pdf Жиро сметкa за уплата на приемни испити_38360_984.doc Прв рок приемни испити 2019-2020.pdf Упатство за приемни испити ФМУ.pdf Рокови и потребни документи за пријавувањe.docx

Објавено на: 11 јуни 2019

Испит од втор циклус студии - Ана Абрамовиќ

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 17.6.201(понеделник), со почеток во 16:30 часот, ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ХОРНА на студентката АНА АБРАМОВИЌ.

 

Комисија: 

Вонр. проф. м-р Александар Гошев

Проф. м-р Васо Ристов

Проф. м-р Ташко Тодоров

                   

                   

 

 


Објавено на: 23 мај 2019

Заверка на летен семестар и пријавување на испитите од јунската испитна сесија 2018/2019 година

 СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ЗАВЕРКАТА НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 27.5. - 30.5.201ГОДИНА.

 ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 • ИНДЕКС;
 • ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР;
 • ПРИЈАВА ЗА СЕКОЈ ИСПИТ КОЈ СТУДЕНТОТ ЌЕ ГО ПОЛАГА ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА И ЗА КОЈ ОСТВАРИЛ ПРАВО НА ПОТПИС ОД ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР;
 • ПОПОЛНЕТ АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА СЕКОЈ НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ.

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБВРСКИ:

Студентите имаат обврска испититеда ги пријават и во IKNOW системоти во горниот десен агол на секоја пријава за испит да го запишат кодот што ќе го добијат од системот за секој наставен предмет.

Студентите од I година во индексите потребно е да имаат доказ за остварени активности по физичко образование и за спроведен систематски преглед.

 

Во прилогот може да ја погледнете јунската испитна сесија (2019). 

JunskaSesija2019.pdf

Објавено на: 22 февруари 2019

Прифатени програми и наслови на теми за изработка на докторски дисертации

Солгасно член 21 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/18), во прилог прифатените програми и наслови на теми за изработка на докторски дисертации, прифатени од Наставно-научниот и уметнички совет на Факултетот за музичка уметност - Скопје. 

Прифатени програми и наслови на теми за изработка на докторски дисертации.doc

Објавено на: 15 февруари 2019

Распоред на часови за летниот семестар од учебната 2018/2019 година

Почитувани, 

во прилог е објавен распоредот на предавања за летниот семестар од учебната 2018/2019 година.
Наставата за сите студенти ќе започне од 18-ти февруари (понеделник).

 

Распоред за летен семестар 2018-2019.pdf

Објавено на: 15 февруари 2019

Заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар од учебната 2018/2019 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

за заверување на зимскиот и запишување на летниот семестар во учебната 2018/2019

 

   СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ЗАВЕРКАТА НА ЗИМСКИОТ И ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ВРШИ ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ:

 •  18.2.2019 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД I И II ГОДИНА
 •  19 - 20.2.2019 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД III И IV ГОДИНА И СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ЗАВРШИЛЕ ОСМИОТ СЕМЕСТАР, А ПРЕЗАПИШУВААТ ПРЕДМЕТИ.

 Потребни документи:

 • Индекс (со оценки од сите положени испити од последната сесија);
 • Образец за заверка на семестар, со уплата за административна такса (во образецот се запишуваат сите предмети од претходниот семестар);
 • Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса (во образецот се запишуваат предметите кои ќе се слушаат во летниот семестар);
 • Потврда за уплатена II рата школарина;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација на основни средства;
 • Уплата за презапишување на неположени предмети од летниот семестар од учебната 2017/2018во висина од 406,00 денари за еден кредит.

 

Напомена:

Студентите имаат обврска да ги запишат предметите и професорите кај кои ќе следат настава во летниот семестар и во електронскиот систем IKNOW.

Рокот за внесување на овие податоци во електронскиот систем е до 15.2.2019 година.

  

* НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР, ЌЕ ЗАПОЧНЕ ОД 18-ти ФЕВРУАРИ 2019 (ПОНЕДЕЛНИК).

Примери за уплати.docx

Објавено на: 15 февруари 2019

Заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар од учебната 2018/2019 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

за заверување на зимскиот и запишување на летниот семестар во учебната 2018/2019

 

   СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ЗАВЕРКАТА НА ЗИМСКИОТ И ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ВРШИ ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ:

 •  18.2.2019 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД I И II ГОДИНА
 •  19 - 20.2.2019 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД III И IV ГОДИНА И СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ЗАВРШИЛЕ ОСМИОТ СЕМЕСТАР, А ПРЕЗАПИШУВААТ ПРЕДМЕТИ.

 Потребни документи:

 • Индекс (со оценки од сите положени испити од последната сесија);
 • Образец за заверка на семестар, со уплата за административна такса (во образецот се запишуваат сите предмети од претходниот семестар);
 • Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса (во образецот се запишуваат предметите кои ќе се слушаат во летниот семестар);
 • Потврда за уплатена IIрата школарина;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација на основни средства;
 • Уплата за презапишување на неположени предмети од летниот семестар од учебната 2017/2018, во висина од 406,00 денари за еден кредит.

 

 Напомена:

Студентите имаат обврска да ги запишат предметите и професорите кај кои ќе следат настава во летниот семестар и во електронскиот систем IKNOW.

Рокот за внесување на овие податоци во електронскиот систем е до 15.2.2019 година.

  

* НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР, ЌЕ ЗАПОЧНЕ ОД 18-ти ФЕВРУАРИ 2019 (ПОНЕДЕЛНИК).

 

Примери за уплати.docx