Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на Факултетско студентско собрание на Факултет за музичка уметност - Скопје