Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Катедра за дувачки инструменти, удирачки инструменти и соло пеење

РАКОВОДИТЕЛ
Редовен професор

д-р Горан Начевски

Соло-пеење, Композиција, Хармонија и полифонија со анализа, Музички форми со анализа

email: gnacevski@hotmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Нинослав Димов

Саксофон, Оркестарски делници за саксофон, Камерна музика

email: nino_saxaphone@yahoo.com
биографија

Редовен професор

м-р Весна Ѓиновска Илкова

Соло-пеење

email:
биографија

Редовен професор

м-р Гордана Јосифова Неделковска

Обоа

email: g_josifova@hotmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Васо Ристов

Труба

email: ristov_vaso@hotmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Мојца Седеу

Удирачки инструменти

email: mojca_sedeu@hotmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Страшо Темков

Флејта, Оркестарски делници за флејта, Камерна музика за дувачки инструменти

email: straso2002@yahoo.com
биографија

Вонреден професор

м-р Александар Гошев

Хорна, Оркестарски делници за хорна, Камерна музика за дувачки инструменти

email: aleksandar.gosev@yahoo.com
биографија

Вонреден професор

м-р Иван Иванов

Саксофон – популарни жанрови, Група предмети од областа на популарните жанрови

email: ivanveles2003@yahoo.com
биографија

Вонреден професор

м-р Андријана Јаневска

Соло пеење – популарни жанрови, Група наставни предмети од областа на популарните жанрови

email: info@andrijana.com.mk
биографија

Вонреден професор

м-р Марјан Милошевски

Фагот , Оркестарски делници за фагот, Камерна музика

email: marjan267@yahoo.com
биографија

Доцент

м-р Ана Дурловски

Соло-пеење

email: durlovsk@gmail.com
биографија

Доцент

м-р Влатко Нушев

Удирачки инструменти, Удирачки инструменти – популарни жанрови, Оркестарски делници за удирачки инструменти, Камерна музика

email: jaggahh@yahoo.com
биографија