Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Катедра за балетска педагогија

Редовен професор

д-р Соња Здравкова Џепароска

Историја на танцова уметност, Методика на класичен балет, Карактерни игри, Теорија на изведбата,

email: z.djeparoska@gmail.com
биографија

Редовен професор

д-р Искра Шукарова

Композиција на модерен и современ танц, Методика на современ танц, Современ танц

email: sukarovai@yahoo.com
биографија

Вонреден професор

м-р Александра Мијалкова

Композиција на класичен балет, Дуетен танц, Сценски движења

email: amijalkov@yahoo.com
биографија