Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Објавено на: 29 септември 2023

Почитувани студенти, 

во прилог може да ја погледнете Одлуката и Интерниот оглас наменет за студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање на половина од износот на уписнината за прв циклус студии, во учебната 2023/2024 година. 

Крајниот рок за аплицирање е 6.10.2023, а документите се поднесуваат во одделението за студентски прашања. 

Одлука за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии.PDF Интерен Оглас.PDF